Pe măsură ce Comisia Europeană avansează cu noi reguli privind așa-numita finanțare „durabilă” pentru bioenergie și silvicultură, o coaliție de organizații neguvernamentale din întreaga UE, din care 2Celsius face parte – sprijinită de parteneri din Marea Britanie și SUA – contestă acțiunile Comisiei ca fiind neștiințifice și încălcând în mod clar regulamentul de taxonomie deja adoptat de Parlamentul European.

Elsie Blackshaw-Crosby de la ONGul Lifescape Project, organizator și coautor al contestării juridice, a declarat: „În loc să ofere investitorilor asigurări că investițiile lor sunt cu adevărat „verzi” și ecologice, Taxonomia s-a transformat într-un mare exercițiu de spălătură verde . Considerăm că criteriile adoptate pentru bioenergie și silvicultură sunt ilegale și tragem UE la răspundere.”

Provocarea este adusă de ONG-urile Save Estonia’s Forests, ROBIN WOOD (Germania), Clean Air Committee (Olanda), Workshop for All Beings (Polonia), ZERO (Portugalia), 2Celsius (România) și Protect the Forest (Suedia). Două echipe juridice, Clementine Baldon de la  Baldon Advocats și Peter Lockley și Ben Mitchell de la 11KBW conduc cazul, cu sprijin juridic și științific din partea Lifescape Project și a Parteneriatului pentru integritate (PSPI). Alte 50 de ONG-uri au semnat o scrisoare deschisă către CE în care își declară sprijinul pentru revizuire și provocare.

Ce cere Regulamentul Taxonomiei?

Regulamentul taxonomiei din 2020 urmărește stabilirea unui sistem de etichetare, astfel încât investitorii și consumatorii să cunoască ce activități economice sunt bune pentru mediu. Este implementat prin acte delegate, primul dintre care stabilește condițiile pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea prin activități economice, precum și modul în care astfel de activități ar trebui să evite să facă „daune semnificative” în ceea ce privește resursele de apă, poluare, ecosisteme și economia circulară. Solicitarea ONG-ului de revizuire a criteriilor forestiere și bioenergetice inițiază un proces obligatoriu prin care criteriile administrative pot fi contestate. Dacă CE refuză să întreprindă revizuirea solicitată, plângerea va fi înaintată Curții Generale ca fiind unul dintre primele procese ale ONG-urilor de mediu permise în temeiul Regulamentului Aarhus recent modificat.

Pentru a desemna activitățile forestiere drept „durabile” și contribuind la atenuarea schimbărilor climatice, criteriile de taxonomie necesită doar reduceri marginale ale pierderilor de carbon în comparație cu scenariile de „business as usual”. Pentru energia din biomasă, criteriile de taxonomie sunt aproape identice cu criteriile de durabilitate extrem de controversate cuprinse în Directiva UE privind energia regenerabilă (RED II) reformată din 2018 – criterii care au fost considerate insuficiente de către CE și care a propus modificări ale acestora în iulie 2021.

Fenna Swart de la ONG-ul olandez Clean Air Committee a declarat: „Pădurile sunt distruse pentru brichete de lemn importate acum în Țările de Jos și în UE. Taxonomia finanțelor durabile ar trebui să contribuie la evitarea greenwashing-ului, însă prin includerea arderii lemnului de pădure pentru energie ca activitate „durabilă”, Comisia Europeană nu a făcut decât să compromită întreg procesul”.

Solicitarea de revizuire subliniază că criteriile nu includ priorități recunoscute ale UE, cum ar fi încetarea exploatării forestiere în pădurile primare și, așa cum Taxonomia este menită să se aplice la nivel internațional, ar putea apoi să dea o „ștampilă verde” unor astfel de exploatări. Documentul subliniază, de asemenea, că regulamentul delegat nu a inclus criteriile necesare pentru modul în care silvicultura și bioenergia pot ajuta la „adaptarea” la schimbările climatice.

„Finanța „verde” a Europei nu trebuie să sprijine proiectele forestiere sau de bioenergie care dăunează ecosistemelor, cresc riscul de incendii forestiere mari și agravează schimbările climatice”, a declarat Nuno Forner, responsabil de politici la ZERO (Portugalia), care este unul dintre reclamanți. „De la reducerea biodiversității până la poluarea aerului în orașe precum Fundão, știm că aceste proiecte au consecințe devastatoare.”

Clementine Baldon de la Baldon Advocats, care a inițiat cererea de revizuire, a spus: „Propriul personal științific al Comisiei a avertizat de ani de zile că așa-numitele criterii de „durabilitate” pentru arderea lemnului de pădure, distrugerea pădurilor și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Criteriile de taxonomie pentru bioenergie nu respectă cerințele fundamentale de a fi bazate pe știință și de a oferi efectiv atenuarea schimbărilor climatice, așa că le contestăm ca fiind ilegale.”

Solicitarea de revizuire evidențiază unele dintre numeroasele avertismente adresate CE cu privire la impactul bioenergiei asupra climei, inclusiv o evaluare a impactului CE din 2016 care avertizează că exploatarea forestieră și arderea pădurilor pentru combustibil crește emisiile în comparație cu combustibilii fosili, reduce stocarea carbonului din pădure și degradează ecosistemele și biodiversitatea.

Referindu-se la criteriile de biomasă RED II adoptate în Taxonomie, dr. Mary Booth de la Parteneriatul pentru Integritate (PFPI) din SUA a spus: „Comisia Europeană a aruncat dovezi științifice în favoarea instrumentelor financiare care vor sprijini poluatorii în detrimentul planetei. Aceasta este o treabă de copy-paste a criteriilor deja discreditate, fără legitimitate”.

De ce Actul Delegat e eronat?

Plângerea ridică probleme de fond și de procedură ale Actulului Delegat, printre care:

  • Eșecul de a susține politicile publice pe știință și dovezi concludente: articolul 19 din Regulamentul Taxonomiei impune ca criteriile să se bazeze pe știință. Actul delegat al Comisiei nu numai că omite aceste criterii, ci contravine direct recomandărilor propriilor grupuri de consultanță și experți ale Comisiei, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare.
  • Eșecul atenuării schimbărilor climatice: Articolul 10 prevede că activitățile se califică drept „contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice” în cazul în care contribuie la stabilizarea nivelurilor de gaze cu efect de seră prin reducerea emisiilor sau prin creșterea absorbției de GES din atmosferă. Nici criteriile de silvicultură, nici cele de bioenergie nu impun proiectelor să îndeplinească efectiv acest standard.
  • Eșecul de a evita un prejudiciu semnificativ: Regulamentul Taxonomiei impune criterii pentru a specifica modul în care activitățile pot evita un prejudiciu semnificativ, așa cum este definit la articolul 17 din regulament. Plângerea identifică numeroase moduri în care Actul Delegat încalcă această acuzație, de exemplu prin neprotejarea ultimelor rămășițe de păduri netăiate și prin nerestricționarea emisiilor de poluare a aerului.

Organizația ClientEarth va depune, de asemenea, o cerere de revizuire internă din motive similare, concentrându-se pe etichetarea ilegală a bioenergiei, a materialelor plastice și a substanțelor chimice etichetate „bio” – utilizate pentru a face plasticele „durabile” în taxonomia UE.

„Comisia Europeană a încălcat încrederea publicului și a încălcat legea, promovând o schemă de reglementare care spală poluarea climatică și va continua exploatarea ca de obicei a pădurilor”, a declarat Elin Götmark de la ONG-ul suedez Protect the Forest. „Regulamentul delegat de taxonomie trebuie modificat de către Comisie sau anulat în instanță”.

„Acest Act Delegat pune și mai multă presiune pe păduri și pe ecosistemele lor, încurajând într-un final tăierile, legale ori abuzive”, spune Raul Cazan, președintele 2Celsius. „Utilizând noile prevederi ale Regulamentului Aarhus grupul de organizații de mediu pot cere direct o revizuire a actelor delegate evitând astfel, în primă fază, să lupte pentru a-și proba calitatea procesuală la Curtea de Justiție a UE”.

 

Acte Delegate

Actele delegate, prevăzute în articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sunt acte fără caracter legislativ adoptate de Comisia Europeană cu scopul de a modifica sau a completa elementele neesențiale ale unui act legislativ „mai important” – numit „actul de bază”.

Competențele Comisiei de a adopta acte delegate sunt supuse unor condiții stricte:

  • actul de bază trebuie să definească obiectivele, conținutul, amploarea și durata delegării de atribuții;
  • actul delegat propriu-zis – adoptat pe baza acestei delegări – nu poate modifica elementele esențiale ale actului de bază;
  • actele delegate pot avea doar o aplicare generală (adică nu pot viza situații individuale).

Comisia trebuie să consulte experți din statele membre ale UE înainte de a adopta acte delegate.

Parlamentul European ori Consiliul Uniunii Europene pot revoca această delegare a competenței către Comisie.

Actul delegat adoptat de Comisie poate intra în vigoare numai în cazul în care Consiliul sau Parlamentul nu ridică nicio obiecție în termenul stabilit în actul de bază. Termenul e de două luni.

În mod normal se recurge la acte delegate când actele legislative sau anexele lor trebuie adaptate (periodic) pentru a ține seama de progresul tehnic și științific. (Glosar termeni, CE)

 

EU Biomass Case

În martie 2019, 2Celsius împreună cu alți cinci reclamanți din șase țări, inclusiv SUA, au declanșat o procedură legală împotriva Uniunii Europene pe motiv că Directiva privind Energia Regenerabilă din 2018 (RED II) va distruge pădurile și va contribui la creșterea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin promovarea arderii lemnului ca sursă de energie regenerabilă. Pe 11 mai 2020, Curtea Europeană de Justiție a publicat un ordin al Curții Generale de la Luxemburg potrivit căruia petiția nu este validă, prin urmare nu va emite o hotărâre referitoare la anularea prevederilor legate de biomasă din RED II și nici nu va purcede la judecarea cauzei.

Practic, reclamanții – organizații și cetățeni din Estonia, Franța, Irlanda, România, Slovacia și SUA – nu aveau calitatea procesuală de a cere în instanță modificarea RED II. 2Celsius era reclamantul din România.